Baza znanja

Grafikoni za praćenje poslovanja u servisu Moje Fakture

Prva dva grafikona prikazuju zbirno promet na računima i uplate na izvodima. Prvi, takozvani “stek” grafikon – što znači da su zapravo dva grafikona postavljena jedan na drugi zarad lakšeg poređenja (mogu se selektivno uključivati ili isključivati), predstavlja zbir računa po datumu prometa na mesečnom nivou i zbir uplata na izvodima, dok drugi, takozvani "stubasti" , prikazuje isto to ali po danima u okviru trenutnog meseca. Na svaki od stubaca može se kliknuti i na taj način dobiti uvid u ostvareni prihod tj izdate račune ili predračune, sabrano po danima u odabranom mesecu.

Grafikon za Nove klijenta prikazuje priraštaj novih klijenata po mesecima u prethodnih 12 meseci.

Grafikon otvorenih ponuda prikazuje ne realizovane predračune u trenutnom mesecu.

Nakon što korisnik definiše budžet i svoje isplate razvrsta po budžetskim kategorijama, na uporednom vodoravnom grafikonu će se prikazati vrednosti koje predstavljaju dosadašnji utrošak po kategoriji i samu vrednost definisane kategorije. Jednim pogledom korisnik ima predstavu da li je i kolliko "probio" budžet i može da donese odgovarajuće odluke shodno tome.