Funkcija

Obrada izvoda

Pregledajte transakcije na izvodu podeljene u dve grupe: uplate i isplate. Za svaku transakciju dostupne su adekvatne akcije. Uz same transakcije možete videti: broj izvoda, datum izvoda, broj računa kom pripada, banka, početno stanje, novo stanje i link za vraćanje na listu izvoda.

Ukoliko obrađujete veći broj izvoda iz više banaka - na stranici Otvorene uplate nalazi se lista svih uplata koje još uvek nisu povezane sa računima ili za njih nije napravljen avansni račun.

Obrada izvoda sa svim izvodima, filtriranje, preuzimanje dokumenata I obrada svake transakcije

Upavljanje izvodima

Automatsko povezivanje uplata i dokumenata po pozivu na broj

Kada uvozite svoj izvod u Moje Fakture, sistem će sam na osnovu poziva na broj uplate pokušati da pronađe odgovarajući račun u sistemu. Ukoliko sistem pronađe adekvatan račun ili predračun koji odgovara zadatom pozivu na broj, automatski će izvršiti povezivanje transakcije sa zadatim klijentom i dokumentom.

Manuelno povezivanje uplata i dokumenata

Svaki dokument u sistemu - račun, predračun, avans - ima svoj poziv na broj. Svaku uplatu koja nije automatski povezana sa dokumentom prilikom uvoza izvoda možete povezati ručno - koristeći opciju poziv na broj.

Povezivanje ulaznog računa sa isplatom unetog izvoda

Obrada uplata

Na izvodu možete naći standardne uplate po izdatim računima ili predračunima i avansne uplate. Pored ovih "standardnih" uplata na izvodu se mogu naći i druge transakcije za koje tehnički ne izdajete račun. Na primer, uplate mogu biti i od:

  • transfera sredstava u okviru istog pravnog lica,
  • kamate ili drugi vid prihoda za koji ne izdajete račun.

U ovim slučajevima (kada se za uplatu ne izdaje račun) neophodno je adekvatno označiti transakciju.

Označavanje tipa uplate pri obradi izvoda

3 moguća scenarija standardnih uplata kupaca

  • Uplata je izvršena po predračunu, potrebno je napraviti račun i zabeležiti uplatu.
  • Uplata je izvršena po računu, potrebno je evidentirati uplatu na račun.
  • Uplata je avansna i potrebno je izdati avansni račun za uplatu.

Sve ove scenarije rešavate direktno sa stranice za obradu izvoda.

Označavanje tipa uplate pri obradi izvoda

Obrada isplata

Isplate možete obraditi sa liste transakcija na izvodu. Kao i prilikom obrade uplata, isplate možete povezati sa ulaznim računima koje već imate u sistemu ili kreirati novi ulazni račun. Isplate možete razvrstati u tri tipa transkacija: isplata dobavljaču, transfer u okviru istog pravnog lica i ostalo. Nakon kreiranja ulaznog računa, svaku stavku sa ulaznog računa možete razvrstati po budžetskim kategorijama, dodati robu u magacin ili kreirati novu stavku u inventaru.

Obrada isplata sa izvoda, tipa transakcije i povezivanje s ulaznim računima

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.

Isprobaj besplatno

Sledeća funkcija:

Upravljanje timom

Da firma radi kao švajcarski sat!

(ili nemački auto, ko šta više voli)

Pogledajte zašto je preko 1000 firmi odlučilo da drastično poveća porduktivnost svoje frime, smanji prazan hod i učini radno iskustvo u svojoj firmi boljim.

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.