Funkcija

Baza proizvoda

Potpuna automatizacija veleprodajnog robno-trgovinskog poslovanja kroz integraciju Baze proizvoda, programa za fakturisanje, magacina i lagera.

Baza svih proizvoda – naziv, šifra, fabrička oznaka, prodajna cena i akcije(izmena i brisanje)

Dodavanje proizvoda u bazu

Upravljanje bazom proizvoda

Kako bi pratili i ažurirali stanje nekog proizvoda u magacinu tj. na lageru neophodno je da ga pre toga dodate u Bazu proizvoda. Proces dodavanja proizvoda u bazu je jednostavan i svodi se na popunjavanje formulara kroz koji definišete naziv proizvoda, opis, šifru proizvoda, tehničke karakteristike, fabričke oznake i prodajnu cenu.

Nakon kreiranja, za proizvod možete dodati i fotografije. Pored funkcije dodavanja novog proizvoda, baza proizvoda uključuje i pretragu, sortiranje, izmenu i brisanje proizvoda.

Dodavanje proizvoda na račun

Svi proizvodi koje imate u bazi su automatski dostupni na formularu za izradu predračuna, ulaznih i izlaznih računa. Proizvode na račun dodajte tako što ih prvo pronađete po nazivu, šifri proizovda ili drugoj karakteristici, a naš program za fakturisanje će automatski popuniti naziv, opis i cenu stavke na računu. Na vama je da odaberete magacin iz kojeg želite da isporučite robu.

Pretraga proizvoda prilikom dodavanja na račun je napredna i omogućiće Vam da pored željenog proizvoda pogledate i druge slične proizvode.

Dodavanje dodatih proizvoda u bazu pri kreiranju računa

Stanje proizvoda na lageru

Baza proizvoda je u potpunosti integrisana sa modulom Magacin i programom za fakturisanje servisa Moje Fakture. To znači da svaki put kada napravite predračun (rezervacija robe), izlazni ili ulazni račun ili knjižno odobrenje - stanje na lageru se automatski ažurira. Na ovaj način u svakom trenutku znate brojčano stanje na lageru za svaki proizvod koji imate u bazi.

Pregled količine proizvoda na lageru, detaljan uvid u podatke o ukupnim, rezervisanim I slobodnim količinama

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.

Isprobaj besplatno

Sledeća funkcija:

Ulazni računi

Da firma radi kao švajcarski sat!

(ili nemački auto, ko šta više voli)

Pogledajte zašto je preko 1000 firmi odlučilo da drastično poveća porduktivnost svoje frime, smanji prazan hod i učini radno iskustvo u svojoj firmi boljim.

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.