Funkcija

Upravljanje timom

Omogućite pristup poslovnom softveru, podacima, prodajnim i administrativnim alatima svim menadžerima, komercijalistima, administrativnim radnicima i knjigovođi.

Moj tim stranica sa pregledom zaposlenih sa pristupom, vrstom pristupa i osnovnim podacima

Upravljanje timom

Uloga modula Moj Tim je da omogući vlasniku firme da efikasno vodi evidenciju zaposlenih i da ključnim ulogama kao što su menadžeri, administrativni radnici, komercijalisti i knjigovođe, obezbedi pristup servisu Moje Fakture.

Uloge zaposlenih - vrste pristupa

U zavisnosti od svoje uloge, svaki zaposleni kome je odobren pristup servisu Moje Fakture može koristiti unapred definisan deo funkcija servisa:

  • 1. Menadžer - pristup svim funkcionalnostima servisa,
  • 2. Komercijalista - pristup programu za fakturisanje, bazi klijenata i praćenju individualnih rezultata prodaje,
  • 3. Administrativni radnici - pristup izveštajiima, obradi izvoda, bazi klijenata, kreiranju dokumentata tj. fakturisanju i inventaru,
  • 4. Knjigovođa - pristup bazi klijenata, izveštajima i funkcijama za izvoz i štampu dokumenata,
  • 5. Ostali zaposlenih - nema pristup servisu Moje Fakture.
Forma za podešavanje naloga za knjigovođu

Upravljanje korisničkim nalozima

Osnovni set funkcija modula Moj Tim uključuje:

  • Dodavanje novog korisnika (zaposlenog) i određivanje prava pristupa,
  • Brisanje odnosno arhiviranje zaposlenog i ukidanje prava pristupa,
  • Izmena informacija o korisniku tj. zaposlenom,
  • Aktivacija i deaktivacija naloga za knjigovođu.
Forma za dodavanje pristupa zaposlenom ili novozaposlenom

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.

Isprobaj besplatno

Sledeća funkcija:

Planiranje budžeta

Da firma radi kao švajcarski sat!

(ili nemački auto, ko šta više voli)

Pogledajte zašto je preko 1000 firmi odlučilo da drastično poveća porduktivnost svoje frime, smanji prazan hod i učini radno iskustvo u svojoj firmi boljim.

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.