Funkcija

Izveštaji

Uz pomoć modula Izveštaji jednostavno pristupite numeričkim podacima koji Vam mogu pružiti informacije o svim transakcijama i performansama kompanije. Servis Moje Fakture sadrži sledeće izveštaje: PDV izveštaji, Otvorene ponude, Neplaćeni računi, Izveštaj o strukturi potraživanja, Izveštaj o strukturi obaveza, Mesečni izveštaj o potrošnji po kategorijama i Mesečni pregled ulaznih računa.

Izveštaj otvorene ponude - pregled kreiranih predračuna u odabranom mesecu

Izveštaji u poslovnoj platformi Moje Fakture

Izveštaji za sve što vam je važno

Na jedan klik ste daleko od informacija koje su važne za vaše poslovanje. Na raspolaganju su vam izveštaji:

  • Otvorene ponude,
  • Neplaćeni računi,
  • Potrošnja po kategorijama,
  • Godišnji, Mesečni i Dnevni (PDV izveštaji),
  • Izveštaj o strukturi potraživanja,
  • Izveštaj o strukturi obaveza,
  • Mesečni izveštaj o potrošnji po kategorijama,
  • Mesečni pregled ulaznih računa.

Ukoliko Vam je neophodan izveštaj za obradu u programu kao što je Microsoft Excel, preuzmite ih u CSV formatu.

Izdati računi - mesečni pregled računa

Izveštaj o strukturi potraživanja

Uz pomoć ovog izveštaja možete saznati koji su računi probili valutu, koliko dana su u kašnjenju i ko od Vaših klijenata kasni sa plaćanjem. Izveštaj uključuje i kontakt podatke svakog od ovih klijenata kako biste ih lakše obavestili da kasne sa plaćanjem i eventualno poslali ponovo fakture kojima je datum za plaćanje istekao. Izveštaj pokazuje i ostala potraživanja grupisana po datumu dospeća tako da lako vidite šta dospeva u narednih 7 ili više dana.

Izveštaj koji prikazuje dospela potraživanja za naplatu od klijenata

Izveštaj o stukturi obaveza

Ovaj tip izveštaja pruža informacije koje su slične kao one koje pruža izveštaj o strukturi potraživanja, s tim da je ovaj put reč o Vašim dugovanjima prema dobavljačima. Ovi izveštaji su izuzetno korisni u slučaju da imate veliki broj dobavljača i da Vam je potreban podsetnik na datum kada fakture koje ste dobili prispevaju na naplatu i ne propustite da dugovanja platite na vreme.

Izveštaj o strukturi obaveza – pregled obaveza prema dobavljačima

Izveštaj o potrošnji

Prikazuje potrošnju po budžetskim kategorijama na osnovu evidentiranih isplata sa izvoda tj. na osnovu ulaznih računa. Moguće je preuzimanje izveštaja u CSV formatu koji zatim možete dalje da obrađujete u programima kao što je Microsoft Excel i sličnim.

Mesečni izveštaj potrošnje po budžetskim kategorijama za odabrani mesec

Mesečni pregled ulaznih računa

Prikazuje sve ulazne račune - račune primljene od dobavljača za usluge i proizvode pribavljene od istih. Omogućava pregledan uvid u sve podatke o dobavljačima i ulaznim računima u toku meseca. Izveštaj se može preuzeti u CSV formatu.

Izveštaj - pregled ulaznih računa za odabranu godinu, akcije za brisanje i izmenu

Izveštaj o neplaćenim računima

Izveštaj koji Vam omogućava da vidite sve račune koji nisu uplaćeni u celosti ili su parcijalno uplaćeni. Kada otvorite izveštaj, ukoliko imate neplaćenih računa od strane Vaših klijenata, prikazaće Vam se lista računa zajedno sa informacijama o datumu izdavanja, klijentu i ukupnoj sumi.

Izveštaj neplaćeni računi- evidencija kreiranih nenaplaćenih računa

PDV izveštaji

U PDV Izveštaje spadaju dnevni, mesečni i godišnji izveštaji koji pomažu pri obračunu PDV-a za dati obračunski period. Dnevni izveštaj Vam pruža odgovor na pitanje: Šta je i ko je danas uplatio? Prikazuje informacije za današnji datum, a možete odabrati i bilo koji drugi datum za koji želite videti izveštaj. Mesečni izveštaj prikazuje sve račune čiji je datum prometa u trenutnom mesecu. Upotrebom kontrola za odabir perioda dostupni su svi meseci u kojima imate izdate račune. Godišnji izveštaj je u svemu isti kao i Mesečni izveštaj s tim da je period za koji se odnosi cela kalendarska godina.

Izdati računi u odabranom mesecu, pristup svakom od njih i izvoz u CSV I PDV formatu

Otvorene ponude

Kada otvorite ovaj izveštaj prikazaće se svi predračuni koji su izdati u tekućem mesecu. Izveštaj za otvorene ponude možete pogledati po mesecima pri čemu će se u opcijama za odabir perioda prikazati samo oni meseci u kojima zapravo imate neki predračun. Preuzimanje izveštaja moguće je u CSV formatu.

Avansni i konačni računi na izveštajima

Avansni računi prikazuju se na dnevnim, mesečnim i godišnjim izveštajima na isti način kao i standardni, samo je naznačeno da su u pitanju avansni računi.

Kako bi izveštaji bili pravilni, konačni računi se takođe prikazuju na izveštajima, ali samo kao razlika za uplatu u kolonama koje se odnose na PDV i ukupan zbir.

Avansni računi u pregledu izdatih računa za odabrani mesec i godinu

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.

Isprobaj besplatno

Sledeća funkcija:

Grafikoni

Da firma radi kao švajcarski sat!

(ili nemački auto, ko šta više voli)

Pogledajte zašto je preko 1000 firmi odlučilo da drastično poveća porduktivnost svoje frime, smanji prazan hod i učini radno iskustvo u svojoj firmi boljim.

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.