Funkcija

Pristup za administrativu

Administrativci kao deo tima ostvaruju velike uštede vremena upotrebom servisa Moje Fakture. Imaju pristup svim, za njih, najbitnijim funkcijama servisa kao što su kreiranje računa i predračuna, evidentiranje prispelih uplata, praćenje prihoda i rashoda kompanije, obrada izvoda, kartice klijenata, izveštaji i sve što je neophodno da svoj posao obavljaju efikasno.

Panel za administrativne poslove sa grafikonom ostvarenog dnevnog, mesečnog i godišnjeg prometa

Najvažnije funkcije za administrativce:

 • Evidencija uplata i obrada izvoda,
 • Ulaz robe i obrada ulaznih računa,
 • Kreiranje avansnih računa, predračuna, računa i svih drugih dokumenata,
 • Kreiranje ulaznih dokumenata,
 • Evidencija isplata,
 • Pregled i štampa ulaznih i izlaznih računa,
 • Pristup svim tipovima izveštaja,
 • Pregled baze klijenata,
 • Inventar.

Kupci i dobavljači

Baza klijenata daje mogućnost da se doda novi klijent (pravno ili fizičko lice) ili pregleda baza kupaca i dobavljača. Ova funkcionalnost je veoma važna za sve administrativne radnike jer vrlo lako mogu pretražiti bazu, za svakog od klijenata proveriti račune, predračune i karticu klijenta u kojoj se nalaze sva potraživanja i dugovanja.

Baza dobavljača – pregled sa osnovnim podacima, filtriranje, dugme za dodavanje dobavljača

Evidencija uplata i obrada izvoda

Ekstremno brza obrada izvoda:

 • Uplate i predračuni/računi se automatski povezuju po pozivu na broj,
 • Evidencija uplata za postojeće račune,
 • Izdavanje računa na osnovu uplate po ponudi/predračunu,
 • Povezivanje isplata sa ulaznim računima,
 • Pregled svih izvoda,
 • Pregled svih uplata koje za koje nije izdat račun,
 • Sortiranje izvoda po bankama i godinama.

Ovo u velikoj meri olakšava praćenje svih prihoda i rashoda, štedi vreme i umanjuje verovatnoću da dođe do administrativnih grešaka.

Pregled svih izvoda na stranici obrade izvoda, filterisanje izvoda

Ulaz robe, magacin i lager. Obrada ulaznih računa

Prilikom obrade ulaznih računa, stanje robe u magacinu i lageru se automatski menja. Ukoliko ulazni račun nije za ulaz robe, troškovi se mogu odmah razvrstati po kategorijama budžeta ili dodati kao nova stavka u inventaru firme.

Lager - pregled stanja proizvoda u magacinu, filtriranje i pregled transakcija

Kreiranje avansnih računa, predračuna, računa i svih drugih dokumenata

Ovo je jedna od esencijalnih funkcija za administrativu, takođe u velikoj meri štedi vreme. Administrativni radnici mogu lako i brzo generisati avansne račune, predračune i račune, kao i sva druga neophodna dokumenata. Uz račun mogu dodati i otpremnicu i štampati dokumenata u na srpskom ili engleskom jeziku u zavisnosti od toga da li se fakturiše domaćem ili inostranom klijentu.

Formular za kreiranje novog računa, predračuna ili avansnog računa

Pregled i štampa ulaznih i izlaznih računa

Svi računi i avansi (bilo da se radi o ulaznim ili izlaznim dokumentima) su dostupni svim administrativnim radnicima sa profila kupca, profila dobavljača i sa svih tipova izveštaja. Računi se preuzimaju u PDF formatu na srpskom ili engleskom jeziku.

Pregled ulaznih računa za odabrani obračunski period, izmena I brisanje, dugme za preuzimanje u CSV formatu

Pristup svim tipovima izveštaja

Administativni radnici mogu pristupiti svim tipovima izveštaja: PDV izveštaji, Dnevni/mesečni i godišnji izveštaji o prometu, Otvorene ponude, Neplaćeni računi, Izveštaj o strukturi potraživanja, Izveštaj o strukturi obaveza, Mesečni izveštaj o potrošnji po kategorijama i Mesečni pregled ulaznih računa.

Lista svih tipova izveštaja u meniju

Inventar

Prilikom obrade izvoda i ulaznih računa administrativni radnici direktno evidentiraju novu opremu i drugu materijalnu svojinu firme u modulu Inventar.

Na taj način se stvari ne ispuštaju iz vida i ne ostavljaju za posle, a vlasnik biznisa, menadžeri i druga odgovorna lica uvek imaju precizne informacije o imovini firme.

Informacije koje administrativni radnici unose prilikom evidentiranja materijalne svojine, opreme ili alata obuhvataju: serijske brojeve opreme, nabavne cene, informacije o dobavljaču, garantnom roku, zaposlenom kojem je oprema data na korišćenje i druge neophodne informacije.

Pregled, pretraživanje, dodavanje i preuzimanje stavki inventara

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.

Isprobaj besplatno

Sledeća funkcija:

Pristup za menadžere

Da firma radi kao švajcarski sat!

(ili nemački auto, ko šta više voli)

Pogledajte zašto je preko 1000 firmi odlučilo da drastično poveća porduktivnost svoje frime, smanji prazan hod i učini radno iskustvo u svojoj firmi boljim.

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.