Baza znanja

Izmena računa


Ukoliko želite da izmenite postojeći račun, potrebno je da pritisnete odgovarajuće istoimeno dugme koje se nalazi u koloni Akcije na stranici klijenta ili na pregledu izlaznih računa.

Kada je u pitanju izmena računa, moguće je menjati: datum prometa i izdavanja, valutu, broj stavki, naziv usluge ili proizvoda, opis, količinu, cenu po jedinici, napomenu i rok za plaćanje.


Dalje, kada je u pitanju promena bitnih elemenata kao što su datum prometa i izdavanja ili cene stavki na računu postavlja se sledeće pitanje: Šta ako menjam datum prometa i pomerim prometovanje računa u PDV obračunski period koji je prošao? Na primer, promenili ste datum prometa sa 01.09.2019. na 01.04.2019.

Ovo pitanje je bitno za firme koje su u sistemu PDV-a, a odgovor je sledeći: Izmena računa na ovakav način je moguća i tom prilikom aplikacija će Vas zamoliti da autorizujete izmenu. Autorizacija izmene je obavezna jer implicira da je došlo do promene u PDV obračunu i da je potrebno podnošenje adekvatne izmene PDV prijave.

Pritiskom na dugme sačuvaj, sve izmene na računu će biti zabeležene.