Baza znanja

Kako se izdaje račun

Kreiranje računa predstavlja osnovnu funkciju aplikacije Moje Fakture i većina korisnikovih aktivnosti u aplikaciji polazi od ove akcije. Računi se mogu napraviti sa četiri mesta:

 • Preko početne stranice klikom na dugme “Napravi novi račun”
 • Klikom na istoimeni link u glavnom navigacionom meniju
 • Putem profila klijenta
 • Od već kreriranog predračuna klikom na dugme “Napravi račun”


Za početak će Vam biti najlakše da kreirate račun od nule sa početne stranice ili glavnog navigacionog menija. Vremenom, kako se bude popunjavala baza Vaših klijenata, preporučujemo Vam da račune kreirate sa profila klijenta. Na taj način će informacije o klijentu već biti popunjene i nećete morati da ručno kucate klijentov PIB. Profilu klijenta možete pristupiti na dva načina:

 • Ukucavanjem naziva klijenta u polje za pretragu koje se nalazi u glavnom navigacionom meniju
 • Klikom na linkove “Baza klijenata” - “Pregled klijenata” u glavnom navigacionom meniju.

U slučaju da imate već kreiran predračun, možete jednostavno napraviti račun. Pronađite željeni predračun na profilu klijenta i videćete poslednju kolonu “Akcija” u kojoj se nalazi dugme “Napravi račun”. Izaberite datum prometa i datum izdavanja, kliknite na dugme "Potvrdi" i račun će biti kreiran.

Forma za pravljenje računa

Na koji god od navedenih načina kreirate novi račun, otvoriće Vam se nova forma za kreiranje računa. Forma se sastoji od sledećih sekcija:

 • Informacije o kupcu
 • Informacije o izdavaocu računa
 • Podešavanja
 • Stavke
 • Napomena

Informacije o Kupcu

Kupca na računu definišete tako što upisujete PIB za pravno lice ili JMBG ukoliko se radi o fizičkom licu.

Nakon što upišete ovaj broj, sistem će izvršiti pretragu Vaše baze klijenata i ukoliko pronađe klijenta preuzeti njegove informacije i ispuniti sekciju “Informacije o kupcu”. Ukoliko se u Vašoj bazi ne nalazi klijent sa zadatim PIB-om ili JMBG-om, sistem će pokušati da na osnovu PIB-a preuzme informacije o kupcu iz evidencije Narodne Banke Srbije.Nakon što ste završili ovaj korak možete preći na kreiranje a zatim i na snimanje računa. Ukoliko se radi o kupcu kojem prvi put izdajete račun – prilikom snimanja računa sistem će automatski kreirati i novog Klijenta u Vašoj bazi klijenata.

Informacije o kupcu su obavezan deo računa tako da je ovo polje obavezno ispuniti.

Podešavanja

U sekciji podešavanja dostupna su polja za definisanje tipa dokumenta (račun ili predračun), datuma prometa, datuma izdavanja, roka za plaćanje i valute u kojoj se izdaje račun.

U zavisnosti da li želite da kreirate predračun, račun ili avansni račun, neophodno je da u tipu dokumenta pravilno obeležite željeni dokument. U ovom slučaju treba obeležiti račun.Datum prometa i datum izdavanja se biraju klikom na njihovo polje i izborom željenog datuma u kalendaru. Bitno je napomenuti da datum prometa ne može biti posle datuma izdavanja.

Rok za plaćanje je automatski podešen na 30 dana od datuma izdavanja računa ali taj datum možete izmeniti odabirom bilo kog drugog datuma. Rok za plaćanje je takođe obavezno polje.

Kada je u pitanju valuta u kojoj se račun izdaje, dostupne opcije su RSD, EUR, GBP i USD – pri čemu je RSD automatski odabrana opcija. Valutu možete promeniti odabirom bilo koje druge dostupne valute iz padajućeg menija.

Stavke

Svaka stavka na Vašem računu mora imati naziv, bilo da se radi o usluzi ili proizvodu. Pored naziva, opciono možete upisati i opis stavke. Zatim treba upisati količinu, jedinicu mere i cenu po jedinici mere. Količina i cena po jedinici su obavezni podaci, moraju se upisati i moraju biti veći od nule – to jest ne možete imati stavke čija je količina 0 ili cena 0 dinara, ili bilo koje druge valute.

Ukoliko želite da svojim kupcima date popust prilikom izdavanja računa, sve što je potrebno je da u polju rabat upišete procentualni iznos popusta koji odobravate. Popust na računu se odobrava za svaku stavku pojedinačno. Obračunati popusti će se prikazati u sekciji sa zbirom i ukupan iznos za plaćanje će biti adekvatno umanjen.

Treba imati na umu da se zadati popust odnosi na osnovicu i da se PDV izračunava nakon što se na osnovicu primeni popust ukoliko je definisan.Pored rabata, u zavisnosti od toga šta prodajete, na formularu za izradu računa i drugih dokumenata se prikazuje polje J.M. Oznaka JM je skraćenica za jedinica mere i u ovo polje možete upisati oznaku od maksimalno 3 slovna karaktera. Na primer: kom, h, kg, t i slično. Jedinice mere će se na PDF dokumentima prikazivati odmah pored informacije o količini.Sledeća kolona je PDV i ona se prikazuje samo ukoliko ste obveznik PDV-a. Ova kolona tj. polje Vam daje mogućnost da odaberete poresku stopu za stavku koju ste upravo uneli na račun. Različite stavke mogu imati različite poreske stope. Podrazumevana vrednost poreske stope je 20%.

Nakon što upišete informacije o količini, ceni i definišete poresku stopu primetićete da se sekcija “obračun” automatski izmenila i da prikazuje novoobračunate podatke:

 • Osnovicu
 • Iznos PDV-a po svim poreskim stopama koje se nalaze na predračunu (0, 8, 10 ili 20 procenata posebno)
 • Zbirni iznos PDV-a tj. PDV ukupno
 • Ukupan iznos sa PDV-om

Ukoliko želite da dodate još stavki na račun kliknite na dugme “Dodaj stavku” nakon čega će se pojaviti novi prazan red za upis naredne stavke. Primetićete da se u tom trenutku u tabeli sa stavkama pojavila nova kolona “Opcije” sa linkom “Obriši”. Ova opcija omogućuje da obrišete postojeću stavku sa računa.

Napomena

U polju napomena možete uneti proizvoljan komentar ili neku drugu informaciju za koju smatrate da je važno da se nađe na računu. Ovaj komentar će se videti i na PDF dokumentu kada ga budete preuzeli.Poreska oslobođenja

Kako bi maksimalno olakšali kreiranje računa koji na sebi imaju proizvode koji su oslobođeni od plaćanja PDV-a, postoji nekoliko predefinisanih poreskih oslobođenja koja možete odabrati prilikom kreiranja računa. Možete odabrati više od jednog poreskog oslobođenja i sva će se prikazati na računu, ispod sekcije sa instrukcijama za naplatu.Kada završite sa upisivanjem svih podataka račun kreirate klikom na dugme “Sačuvaj”. Nakon kreiranja računa sistem Vas vodi na profil Klijenta i prikazuje upravo kreirani račun.